Privacy & cookie statement Jase & Joy

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, Jase & Joy, onderdeel van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze website wordt beheerd door Jase & Joy als onderdeel van Euretco B.V. Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij u naar www.euretco.com. Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Jase & Joy zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw Geslacht, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Mobiel nummer, Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Land, IP-adres,  Nieuwsbrief status.

Het doel van deze gegevensverwerking is het afhandelen van een reservering, het versturen van marketingberichten, nieuwsbrieven, klantenservice/support, uitschrijven van prijsvragen, het voeren van social media campagnes en het verzamelen van klantbeoordelingen.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

 

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, zoals bijvoorbeeld de host/beheerder van de website, lokale ondernemer of leverancier die het product levert, , de e-mail service provider voor het verzenden van nieuwsbrieven, de leverancier van onze social media management software, en een eventuele partner voor de verwerking van klantbeoordelingen.

Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder dat er een grondslag voor aanwezig is. Waar nodig zijn verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier.

Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door
middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website www.jasejoy.nl, of een van haar subdomeinen worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming. Daarnaast maken we gebruik zogenaamde tracking cookies waarvoor uw toestemming wel vereist is.

De website van Jase & Joy maakt gebruik van de volgende cookies:

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

Jase & Joy

t.a.v. klantenservice

Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken, Nederland

Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, Nederland